ZESPÓŁ POŻĄDANYCH CECH

0
343

Ponadto ma ukształtować zespół cech .pożądanych w .danym ^społeczeństwie, a szczególnie tych, które stanowią gwarancję przyszłego postępu i rozwoju nauki,;techniki, sztuki i. konsumpcji, a więc- jakości życia w danyni społeczeństwie.  Cele kształcenia zawodowego są określone w charaktery­stykach, zawodowych. Obejmują one ogólne informacje   o zawodzie, – dó którego przygotowuje szkoła (wymieniają stanowiska , pracy, – wykonywane czynności, warunki pracy itp.). Podają zakres wiadomości i umiejętności, jakie są nie-, zbędne absolwentowi do ^wykonywania pracy w . danym za­wodzie, oraz cechy psychofizyczne i osobowości, umożliwiarjącę lub ułatwiające świadome i właściwe wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie kulturalnym przy; zachowaniu zasad współżycia społecznego.

 

Poprzedni artykułCECHY SPRZEDAWCY
Następny artykułCEL KSZTAŁCENIA