WYMUSZONE WYDOBYCIE

0
239

Stosowanie wymuszonego wydoby­cia ropy metodą tzw. gas-lijt (wytłaczanie ga­zem) lub wodą pod ciśnieniem czy wreszcie przez pompowanie jeszcze bardziej podnosi ko­szty inwestycyjne i eksploatacyjne. Przyczynia się do tego także konieczność częstych remontów lub przebudowy odwiertu w celu „ożywie­nia” wydobycia.Wydajność otworów na obszarach wydobyw­czych Północnej Afryki, zwłaszcza w Algierii ,Libii, jest mniejsza niż na Bliskim Wschodzie, a wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. Natu­ralne warunki wydobycia, przede wszystkim mniejsza odległość pól naftowych od portów ośrodków zużycia w Europie Zachodniej, bar­dzo ^podnoszą znaczenie afrykańskich obszarów produkujących ropę. Również jakość, a zwła­szcza bardzo mała domieszka siarki i duża za­wartość frakcji lekkich, stawia ropę z Sahary przed ropą z Bliskiego Wschodu. Warunki wy­dobycia ropy w Afryce Północnej są natomiast znacznie trudniejsze. Liczba otworów z tzw. wydobyciem utrudnionym oraz odwiertów su­chych i zamkniętych jest znaczna. Nakłady na prace poszukiwawcze nie są jednak w Afryce zbyt wysokie, zwłaszcza w porównaniu z Wene­zuelą czy Stanami Zjednoczonymi.

Poprzedni artykułINNE OBSZARY WYDOBYWANIA
Następny artykułWYSOKA ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ