SZCZEGÓLNE ZNACZENIE SPRAWY

0
246

Pomoc ta obejmuje udostępnienie do­kumentacji technicznej, udzielanie ekspertyz i porad, dostawy sprzętu (zwłaszcza wiertni­czego, maszyn i urządzeń, a także — kształce­nie specjalistów z danego kraju)uczestnictwo wszystkich krajów RWPG w naftowych inwestycjach surowcowych na terenie ZSRR, a głównie w budowie wielkich gazo- i ropociągów, zapoczątkowane współpra­cą przy budowie rurociągu Przyjaźń.Ta ostatnia sprawa nabrała w ostatnich la­tach szczególnego znaczenia. Potrzeby krajów członkowskich importujących ropę naftową i gaz ziemny ze Związku Radzieckiego są coraz większe, co jest prawidłowością postępu cywi­lizacji. Tymczasem oczekiwane zwiększanie do­staw paliw i energii z ZSRR zaczyna napoty­kać znaczne trudności wynikające przede wszystkim z wyczerpywania się złóż zarówno ropy naftowej, jak i gazu w europejskiej czę­ści Związku Radzieckiego po wielu już prze­cież latach intensywnej eksploatacji.

Poprzedni artykułCZERPANIE ZE ZŁÓŻ
Następny artykułCHARAKTERYSTYCZNE CECHY