CZERPANIE ZE ZŁÓŻ

0
501

Złoża, z których można nadal czerpać, znaj­dują się na coraz dalej położonych terenach. Wkrótce praktycznie cały przyrost zapotrze­bowania będzie musiał być realizowany z za­sobów regionu Syberii, a więc droga transpor­tu wydłuży się ponad 4000 km. Nie należy również zapominać o wielkim wysiłku inwesty­cyjnym i nakładach, jakich wymagają prace poszukiwawcze oraz związane z zagospodaro­waniem nowych pól naftowych i ich przygo­towaniem do eksploatacji.Jest zrozumiałe, że tak wielkim zadaniom łatwiej może podołać wspólny wysiłek wszy­stkich krajów zainteresowanych ich efektem końcowym — zwiększonymi dostawami ropy naftowej i gazu.Niezależnie jednak od wzrostu produkcji ro­py i gazu na terenach ZSRR analiza sytuacji światowej i punkt rozwoju, w jakim znalazły się europejskie kraje członkowskie wskazują, że nadchodzi koniec trwającej od wielu lat sa­mowystarczalności rynku naftowego RWPC.

Poprzedni artykułOPÓŹNIENIE SKUTKÓW
Następny artykułSZCZEGÓLNE ZNACZENIE SPRAWY