ROLA TECHNICZNO- EKONOMICZNA

0
436

Zakładając, że rola techniczno-ekonomiczna zakładów, pracy jest ważna, nie można w nim pominąć, procesów spo­łeczno-wychowawczych, które.się dokonują u ludzi zatrud­nionych -i uczniów przebywających w tym środowiskuO  wielkim «naczeńiu społeczno-politycznym tego zagad­nienia w Polsce świadczy fakt, że było ono przedmiotem obrad VII.Plenum ICC PZPR i IX Plenum CRZZ. W wy­danych uchwałach z tych obrad podkreśla się duże znaczenie i rolę zakładów pracy w wychowywaniu młodych kadr i stalym doskonaleniu pracowników, a jednocześnie zaleca się ’ włączenie problematyki wychowawc2o-kształcącej do spraw, związanych z normalną działalnością produkcyjną zakładu.

 

Poprzedni artykułZAKŁADY PRACY
Następny artykułROLA ZAKŁADÓW PRACY