RAFINERIA W PŁOCKU

0
430

Rafineria w Płocku uruchomiona została w 1964 r. Jej budowa oznaczała rozpoczęcie zu­pełnie nowego etapu w polskim przemyśle na­ftowym. Była to pierwsza rafineria wielkością i profilem przerobu repy odpowiadająca stan­dardom europejskim. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych rafineria została rozbudowana i wzbogacona o pierwszą w Polsce instalację do głębokiego przerobu ropy — krakingu ka­talitycznego. Jednocześnie wybudowano i uru­chomiono pierwsze wytwórnie petrochemiczne kombinatu (piroliza benzyny produkująca ety­len, wytwórnie polietylenu, polipropylenu, tlenku etylenu, fenolu kumenowego). W latach 1975—1976 nastąpił rozruch rafinerii gdań­skiej. Jej uruchomienie podniosło zdol­ność przeróbczą przemysłu rafineryjnego do min t ropy rocznie. Zdolność ta nie jest jednak w ostatnich latach w pełni wykorzy­stywana.

Poprzedni artykułPRAWO WŁASNOŚCI A ZYSKI
Następny artykułPRZEMYSŁ RAFINERYJNY