IMPORT ROPY

0
594

Zamieszczone w nich dane w interesujący i dość pełny sposób chara­kteryzują sytuację gospodarki naftowej w po­szczególnych krajach. Poza ZSRR i Rumunią pozostałe kraje RWPG importują zarówno ro­pę, jak i produkty naftowe. Import ropy zna­cznie przewyższa import produktów nafto­wych, co oznacza, że we wszystkich krajach członkowskich (poza Mongolią) budowane są własne rafinerie i rozwija się przerób ropy. W ten sposób potrzeby w zakresie produktów naftowych pokrywane są głównie przez wła­sny przemysł, a ich import ma charakter uzu­pełniający. Związek Radziecki sam pokrywa w pełni swoje zapotrzebowanie na ropę, prze­znaczając jej nadwyżki na eksport, głównie do krajów socjalistycznych, ostatnio zaś, w coraz większych ilościach, również do Europy Zacho­dniej.

Poprzedni artykułCHARAKTERYSTYCZNE CECHY
Następny artykułZWIĘKSZENIE OPŁACALNOŚCI