BEZPOŚREDNIE SKUTKI

0
495

Bez­pośrednie skutki gospodarcze kryzysu — to gwałtowny wzrost cen, który objął nie tylko wyroby bezpośrednio wywodzące się z ropy naftowej, lecz także wiele innych produktów. Zdrożały również wszelkie surowce energe­tyczne, co odbiło się na osłabieniu ogólnego tempa rozwoju krajów uprzemysłowionych. Nastąpił wzrost bezrobocia i znaczne nasilenie inflacji. Z drugiej strony wydatnie zwiększono nakłady na prace badawcze związane z poszu­kiwaniem nowych rodzajów energii oraz sub­stytutów ropy naftowej. Wiele krajów opra­cowało specjalne programy oszczędnościowe. W Stanach Zjednoczonych jako naczelną zasadę państwowej polityki gospodarczej przy­jęto dążenie do zapewnienia samowystarczal­ności energetycznej kraju oraz maksymalne­go obniżenia kosztów dalszego rozwoju. Doko­nały się więc daleko idące i trwałe zmiany w sposobie patrzenia na światowe zasoby surowców, których ograniczoności kraje boga­te dotychczas nie traktowały poważnie.

Poprzedni artykułPODZIAŁ DOCHODÓW Z EKSPLOATACJI
Następny artykułZNACZENIE I ROLA