PETROCHEMIA

0
350

Petrochemia zaczyna się tu rozwijać wykorzystując jako surowiec głównie gaz to­warzyszący ropie, którego ogromne ilości przez dziesiątki lat spalane były bezużytecznie. Oce­nia się, że zagospodarowanie całej dostępnej ilości tego gazu w 1980 r. mogłoby zaspokoić 10% światowego zapotrzebowania na etylen i 11% światowego zapotrzebowania na amoniak. Obrazuje to skalę dotychczasowego marno­trawstwa, na jakie Arabia Saudyjska sobie po­zwalała oraz rozmiary przedsięwzięć inwesty- cyjnych, które mogłyby temu marnotrawstwu zapobiec. W dalszym rozwoju petrochemii Arabia Saudyjska przewiduje budowę wielkich wytwórni etylenu, węglowodorów aroma­tycznych i metanolu oraz tworzyw sztucznych polietylenu i polipropylenu. Już teraz jed­nak kraj ten jest bezspornie największym mocarstwem naftowym świata niesocjalistycznego.

Poprzedni artykułBOGATE ZŁOŻA
Następny artykułŚREDNIE WYDOBYCIE