ZADANIA MAGAZYNIERA

0
419

Zadania magazyniera mają charakter prac organizacyj­no-technicznych, związanych z przyjmowaniem i wyda­waniem oraz z racjonalną gospodarką powierzonymi mu su­rowcami, wyrobami gotowymi lub materiałami. Do .najważ­niejszych zadań-magazyniera zalicza się:  przyjmowanie do przechowywania materiałów, surow- ,;V ców, wyrobów – gotowych lub . narzędzi; potrzebnych do ; produkcji;  organizowanie prawidłowych warunków przechowywa- i.- . nia powierzonych artykułów (dostosowanie rodzaju pomieszczeń, temperatury, nawilgocenia itp.);   właściwe rozmieszczanie przechowywanych przedmiotów i ich oznaczanie;     zabezpieczanie ich przed szkodnikami, zawilgoceniem, korozją, parowaniem, utratą innych wartości użytkowych,kradzieżą, pożarem.

Poprzedni artykułPOSŁUGIWANIE SIĘ SPRZĘTEM
Następny artykułMOŻLIWOŚCI ZAWODOWE