STOPNIOWY PROCES

0
445

Ze względu na to, że w procesie kształcenia nauczyciel może w różny sposób oddziaływać na uczniów wyróżnia się – kierowanie’ bezpośrednie lub pośrednie. Cechą kierowania bezpośredniego procesem uczenia się jest bezpośrednie ,prze– kazywanie uczniom wiedzy, umiejętności i wyrabiania pra­widłowych nawyków; Kierowanie pośrednie procesem uczenia się polega na planowaniu, organizowaniu warunków i środ­ków niezbędnych do samodzielnej „pracy uczniów, oraz instruowaniu, konsultowaniu, nadzorze, kontroli i ocenianiu sposobów i wyników ich pracy. Takie kierowanie procesem uczenia się „występuje (w mniejszym lub większym stopniu) .: we wszystkich formach zajęć, mających na celu aktywizację „ uczniów. Usamodzielnianie uczniów w zakresie zdobywania: 'wiadomości i umiejętności polega między innymi na stopniowym 'przechodzeniu nauczyciela. z bezpośredniego .na pośrednie kierowanie procesem kształcenia. Ulegają wówczas.zmianie zarówno rodzaje czynności nauczyciela i.ucznia, – jak i ich.układ oraz kolejność wykonywania.

Poprzedni artykułMOŻLIWOŚCI STOSOWANIA METOD
Następny artykułMETODA NAUCZANIA