PROCES KSZTAŁCENIA

0
476

Stąd 'istnieje – tendencja w szkolnictwie zawodowym do coraz większej integracji różnych przedmiotów zawodowych, które przyczyniają się do kształtowania tych samych umie­jętności w zawodzie. Proces” kształcenia planowany jest wówczas według koncentrycznego ‘ układu programu. Punk­tem wyjściowym są najczęściej czynności zawodowe, wy- . konywane na poszczególnych stanowiskach pracy; Przygo-. towanie. do zawodu upodabnia’się wówczas:.do szkolenia wewnątrzzakładowego, realizowanego przez jednego, instruktora, przygotowanego wszechstronnie do wykonywania danej pracyMnformuje on ucznia nie tylko o sposobach wykony- , wania’zadania, ale i o materiałach, narzędziach, obliczeniach, schematach, historii.

Poprzedni artykułREALIZACJA PROGRAMU
Następny artykułFORMY UJĘCIA