POWAŻNE MIEJSCE W BILANSIE

0
483

Związek Radziecki z miliardami m3 potwierdzonych zapasów ga­zu ziemnego i perspektywą dalszych ogro­mnych odkryć znajduje się na pozycji wyjątko­wej wśród eksploatatorów tego ważnego ener­getycznie i chemicznie surowca.Gaz ziemny zajmuje w ZSRR poważne miej­sce w bilansie energetycznym kraju. W 1960 r. stanowił on 10% w tym bilansie, a dwadzieścia lat później, w 1980 r., wzrósł do 27%. W ZSRR wykryto około 580 złóż gazu zie­mnego. Około 14 z nich zawiera ponad 100 mld m3, a dalsze 30 złóż również 100 mld m3. Około 40% olbrzymiego obszaru ZSRR nie objęto jeszcze dokładnymi badania­mi poszukiwawczymi. Gdyby wydobycie gazu w ZSRR utrzymało się na obecnym poziomie, to rozpoznanych złóż gazu wystarczyłoby na 70 lat bez żadnych nowych odkryć. Jeżeli jed­nak weźmie się pod uwagę zasoby prawdopo­dobne, należy stwierdzić, że Związek Radziecki nie zdoła ich wyczerpać nawet w ciągu naj­bliższych 200 lat.

Poprzedni artykułSTWIERDZONE ZASOBY
Następny artykułNA POLE NAFTOWE